സിനിമയും സീരിയലുമൊന്നും എന്റെ ആത്മാഭിമാനത്തേക്കാള്‍ വലുതല്ല: നടി അര്‍ത്ഥിക

എനിക്ക് സിനിമയും സീരിയലുമൊന്നും എന്റെ ആത്മാഭിമാനത്തേക്കാള്‍ വലുതല്ല. ' ഈ ജോലി എനിക്ക് എല്ലാമല്ല. ഇതല്ലെങ്കില്‍ ഞാന്‍ വേറെ പണിക്ക്