ഗുജറാത്തിൽ വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ ആന്റി റാഡിക്കലൈസേഷൻ സെൽ ആരംഭിക്കും: ജെപി നദ്ദ

ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കും, 20 ലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വാഗ്ദാനം.