ലോക അംഗീകാരം നേടി ഒഡീഷയിലെ ആരോഗ്യഗുണങ്ങളുള്ള ഉറുമ്പ് ചട്ട്ണി

നിലവിൽ ലോകത്തില്‍ തന്നെ തനിമയോടെ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന തെരഞ്ഞെടുത്ത ഉത്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന അംഗീകാരമാണിത്. ഇത് ലഭിച്ചതോടെ