വൈപ്പിന്‍ കരയോടുള്ള അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കണം;മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തുറന്ന കത്തുമായി അന്ന ബെന്‍

കൊച്ചി: മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തുറന്ന കത്തുമായി ചലച്ചിത്രതാരം അന്ന ബെന്‍. വൈപ്പിന്‍ കരയോടുള്ള അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കത്ത്. വൈപ്പിന്‍കരയിലെ ബസ്സുകള്‍ക്ക്