വിവാദ വിധികൾ പുറപ്പെടുവിച്ച ജസ്റ്റിസ് അബ്ദുല്‍ നസീറിന്റെ ഗവർണർ നിയമനം അപലപനീയം: എ എ റഹിം

രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെയും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയില്‍ ഉള്ള മതിപ്പിനെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് ഈ തീരുമാനം.