ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളുടെ നിറച്ചാർത്തുമായി എസ് എൻ ശ്രീപ്രകാശിന്റെ ചിത്രപ്രദർശനം തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ

1986 മുതൽ ചിത്രരചനാരംഗത്ത് സജീവമായ ശ്രീപ്രകാശ് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പന്നമായ സംസ്‌കാരവും പാരമ്പര്യവും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി തന്റെ ചിത്രകലയെ