അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ ചിത്രം, പേര്, ശബ്ദം എന്നിവ അനുമതിയില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല: ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി

അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ മുൻ‌കൂർ അനുമതിയില്ലാതെ ചിത്രം, പേര്, ശബ്ദം എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി