കേരളത്തിൽ ബിജെപിക്ക് സ്വാധീനം ഇല്ല; റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത് കേരളം സന്ദർശിച്ച കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാർ

കേരളത്തിൽ ബിജെപിക്ക് കാര്യമായ സ്വാധീനം ഇല്ല എന്ന് റിപ്പോർട്ട്. അടുത്ത കാലത്തായി കേരളം സന്ദർശിച്ച കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരാണ് ഇത് ബിജെപി