വിശാല പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിന് പേര് ‘ഇന്ത്യ’ ;യോ​ഗത്തിനെതിരെ പരിഹാസവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി

വരുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യനിര സ്വീകരിക്കണ്ട പൊതുമിനിമം പരിപാടിയും നയങ്ങളുമാണ് ആദ്യ അജണ്ട. പ്രതിപക്ഷ