‘അവൻ ഞങ്ങളെ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റുമായി പ്രണയത്തിലാക്കുന്നു’; ജസ്പ്രീത് ബുംറയെ പ്രശംസിച്ച് ആകാശ് ചോപ്ര

ഇന്ത്യയിലെ ടെസ്റ്റുകളിൽ, ഞങ്ങൾ സ്പിന്നർമാരെ നോക്കുന്നു, കാരണം അവർ ഒരു ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽ ആറോ ഏഴോ വിക്കറ്റുകളും 10 അല്ലെങ്കിൽ