എയർ ഹോസ്റ്റസുമാരെ ക്യാരിയർമാരാക്കി സ്വർണ്ണം കടത്തി; മുഖ്യകണ്ണി പിടിയിൽ

ഇതുവരെ 20 തവണയിലധികമാണ് എയർ ഹോസ്റ്റസ് ഇത്തരത്തിൽ സ്വർണം കടത്തിയിരുന്നത്. വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തി