പാഠപുസ്തകങ്ങൾ തർജ്ജമ ചെയ്യാൻ ഇനി നിർമിതബുദ്ധി; നടപടികളുമായി യുജിസി

പ്രദേശികഭാഷകളിൽ എൻജിനിയറിങ്, മെഡിക്കൽ, നിയമബിരുദ കോഴ്‌സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനാൽ സാങ്കേതികവാക്കുകളുടേതുൾപ്പെടെയുള്ള പരിഭാഷയ്ക്ക്