അഞ്ച് ദിവസം; 50 കോടി ക്ലബില്‍ കയറി ഫഹദിന്റെ ആവേശം

തുടര്‍ച്ചയായ അഞ്ച് ദിവസവും മൂന്ന് കോടിക്കു മുകളില്‍ കളക്ഷനാണ് കേരളത്തില്‍ നിന്നു മാത്രം സിനിമയ്ക്കു ലഭിച്ചത്. കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളെയും