നാൽപ്പത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു ഭർത്താവ്; സെൻസസിൽ ലഭിച്ച വിവരം കണ്ട് അമ്പരന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ

അറിയപ്പെടുന്ന റെഡ് ലൈറ്റ് ഏരിയ ആയ ഇവിടുന്ന് ലഭിച്ച വിവരം കണ്ട് അമ്പരന്നിരിക്കുകയാണ് അധികൃതർ. ഇവിടെ ഏഴാം നമ്പർ വാർഡിലെ