‘പ്രേമലു’ മൂന്ന് ദിനങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ നേടിയത് 10 കോടി രൂപ

ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറമെ വിവിധ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും പ്രേമലുവിന് മികച്ച രീതിയിലുള്ള കളക്ഷൻ ആണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും 6.5 കോടി