ബംഗളൂരുവിലെ ഫ്‌ളൈ ഓവറിൽ നിന്ന് യുവാവ് 10 രൂപ കറൻസി നോട്ടുകൾ വാരിയെറിഞ്ഞു; എടുക്കാൻ തിരക്ക് കൂട്ടി ജനങ്ങൾ

പ്രചരിക്കുന്ന ക്ലിപ്പിൽ, ആ മനുഷ്യൻ ഒരു കറുത്ത ബ്ലേസർ ധരിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു, കഴുത്തിൽ ഒരു ചുമർ ക്ലോക്ക് തൂക്കിയിരിക്കുന്നു.