സ്മാര്‍ട്ട് സിറ്റിയ്ക്ക് ഒറ്റ സെസ് പദവി

സ്മാര്‍ട്ട് സിറ്റിയ്ക്ക് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന അവസാന കടമ്പയും മാറിക്കിട്ടി. പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശത്തിന് ഒറ്റ സെസ് പദവി നല്‍കാന്‍ കേന്ദ്ര