സിനിമാ നടൻമാരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നിർത്തുന്ന പതിവ് ഇടത് പക്ഷം അവസാനിപ്പിക്കണം: ഹരീഷ് പേരടി

പൊതു വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നും പ്രതികരിക്കാനറിയാത്ത ഇത്തരംപഴം വിഴുങ്ങികളെ ഇടതുപക്ഷം ചുമക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ