റഷ്യക്ക് വിജയം

യൂറോ കപ്പിൽ റഷ്യക്ക് ഉജ്ജ്വല വിജയം.സഗോയേവിന്റെ ഇരട്ട ഗോളുകളാണു റഷ്യക്ക് ഉജ്ജ്വല വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.ഗ്രൂപ്പ് എയിലെ മല്‍സരത്തില്‍ റഷ്യ 4-1ൻഅണു