ചികിത്സിക്കാന്‍ ആളില്ല; രോഗബാധിതരായ ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകരും ജോലി‌ക്കെത്താന്‍ ബെല്‍ജിയം

ബെല്‍ജിയത്തില്‍ ലിയേഗം എന്ന നഗരത്തിലെ പത്തിലേറെ ആശുപത്രികളില്‍ ഈ നിര്‍ദേശം ഇപ്പോള്‍തന്നെ നിലവിലുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.