സാമ്പത്തിക സംവരണം ആര്‍എസ്എസ് നയം; തെരുവിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിക്കുമെന്ന് സിപിഐ വിദ്യാര്‍ത്ഥി സംഘടന എഐഎസ്എഫ്

സംവരണം മുന്നോട്ട് വെയ്ക്കുന്നത് സാമൂഹിക, വിദ്യാഭ്യാസ, പ്രാതിനിധ്യപരമായ പിന്നാക്ക അവസ്ഥകളെ ഉയര്‍ത്തികൊണ്ട് വരാനുള്ള ആശയങ്ങളെയാണെന്നും എഐഎസ്എഫ് ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തി.

എസ്എഫ്ഐ രക്തരക്ഷസിന്റെ സ്വഭാവമുള്ള സംഘടന; ആരോപണവുമായി എഐഎസ്എഫ് പ്രവര്‍ത്തന റിപ്പോര്‍ട്ട്

സംസ്ഥാനത്തെ പല കോളജുകളിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് എസ്എഫ്ഐയുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ചാണ്.