എസ്എഫ്ഐ രക്തരക്ഷസിന്റെ സ്വഭാവമുള്ള സംഘടന; ആരോപണവുമായി എഐഎസ്എഫ് പ്രവര്‍ത്തന റിപ്പോര്‍ട്ട്

സംസ്ഥാനത്തെ പല കോളജുകളിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് എസ്എഫ്ഐയുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ചാണ്.