പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയ വസ്തുവിലെ നാഗത്തറ 25 വര്‍ഷമായി ദിനവും വിളക്ക് കൊളുത്തി സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു മുസ്ലീം കുടുംബം

പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയ വസ്തുവിലെ നാഗത്തറ 25 വര്‍ഷമായി ദിനവും വിളക്ക് കൊളുത്തി സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു മുസ്ലീം കുടുംബം. മുസ്ലീം സംഘടനകളില്‍