സ്പീക്കർ ചീഫ് എഡിറ്ററായ യുവധാര മാസികയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കണം : ജെ എസ് അഖിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഫോർ ഇന്ത്യ രജിസ്ട്രാർക്ക് പരാതി നൽകി

തിരുവനന്തപുരം :- കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ ചീഫ് എഡിറ്ററായ ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ മുഖമാസിക യുവധാരയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കണമെന്ന്