പേഴ്‌സണൽ സ്റ്റാഫിന് നിയമനക്കോഴ; ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിന് പരാതി നൽകി യുവമോർച്ച

പരാതി ലഭിച്ചിട്ട് മാസങ്ങളോളം ഇതിന്മേൽ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാതിരുന്ന മന്ത്രിയുടെ സമീപനം കൈക്കൂലി മന്ത്രിയുടെ അറിവോടെയാണെന്നത്