വൈഎസ് ശർമിള കോൺഗ്രസിലേക്ക്

ഡൽഹി എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ, കോൺഗ്രസിൽ ചേരുകയാണോ എന്ന് ശർമിളയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ, "അതെ, അത് പോലെ തോന്നുന്നു" എന്ന്