മഴ ദൈവങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ കർണാടകയിൽ പരസ്പരം വിവാഹം ചെയ്ത് യുവാക്കൾ

കൃഷ്ണരാജ്പേട്ട് താലൂക്കിലെ ഗംഗേനഹള്ളി ഗ്രാമത്തിലാണ് ചടങ്ങുകൾ. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയായിരുന്നു വിവാഹം. പ്രതീകാത്മകമായി വിവാഹം നടത്തിയ