കുട്ടി മരിച്ചുകിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പറമ്പിൽ കുഴിയെടുത്തു; നാട്ടുകാരെ ആശങ്കയിലാക്കി മദ്യം ലഭിക്കാത്ത മാനസികവിഭ്രാന്തിയിൽ യുവാവ്

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മാങ്കാവ് സ്വദേശിയായ യുവാവാണ് അർദ്ധരാത്രി കറങ്ങിനടന്നതും മാനസിക വിഭ്രാന്തി കാണിച്ചതും.