മമ്മൂട്ടിയുടെ ‘യാത്ര’ രണ്ടാം ഭാഗം ദുൽഖർ നിരസിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്

യാത്രയിലെ അഭിനയത്തിന് പിതാവ് എല്ലായിടത്തുനിന്നും വളരെയധികം പ്രശംസ നേടിയെങ്കിലും ദുൽഖർ ചിത്രം വിനയപൂർവ്വം നിരസിച്ചു. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം