ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ : യാസ്‌ട്രെംസ്കയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ചൈനയുടെ ഷെങ് ഫൈനലിൽ

ഫൈനലിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ മെൽബൺ പാർക്കിൽ മറ്റേതൊരു വനിതയേക്കാളും കൂടുതൽ എയ്‌സുകൾ വർഷിച്ച ഷെങ്, 10 വർഷത്തിന് ശേഷം ഓസ്‌ട്രേലിയൻ