സർക്കാരിന്റെ പ്രതിരോധ നടപടികളെ പിന്തുണയ്ക്കും; യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭ പള്ളികൾ തുറക്കില്ല

ക്രൈസ്റ്റ് സെന്റർ ഹോസ്പൽ ചർച്ചും തങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ള ആരാധാനാലയങ്ങൾ തുറക്കേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചു.