പരിശീലനവും യുദ്ധസജ്ജീകരണവും വർധിപ്പിക്കണം; ചൈനീസ് സൈന്യത്തോട് ഷി ജിൻപിംഗ്

മുഴുവൻ സൈന്യവും തങ്ങളുടെ എല്ലാ ഊർജവും വിനിയോഗിക്കുകയും യുദ്ധ സന്നദ്ധതയ്‌ക്കായി അതിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുകയും വേണം