മാവോ സെതൂങ്ങിനൊപ്പം; ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതാവായി ഷി വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ

ശനിയാഴ്ച ബീജിംഗിൽ സമാപിച്ച സിസിപിയുടെ 20-ാമത് ദേശീയ കോൺഗ്രസ് ഒരാഴ്ച്ച നീണ്ടുനിന്നതിന് ശേഷമാണ് ഷി വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.