ചൈന പാകിസ്ഥാനുമായി ചേർന്ന് ആക്രമിക്കും; ഷി ജിൻപിങ്ങ് ലഡാക്കും കശ്മീരും പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി

ചൈനീസ് പ്രസിഡൻറ് ഷി ജിൻപിംഗ് ചരിത്രപരമായ മൂന്നാം വട്ടവും അധികാരത്തിലേറുന്നതിനിടെയാണ് ഈ മുന്നറിയിപ്പ്.