ഈ മാസം 30ന് മുൻപ് പുനഃസംഘടന പൂർത്തിയാക്കും; കോണ്‍ഗ്രസ് ലീഡേഴ്സ് മീറ്റിന് സമാപനം

ബിജെപിയെ മുഖ്യശത്രുവാക്കി രാഷ്ട്രീയ രേഖ ഇറക്കി.ഈ മാസം 30 ണ് മുൻപ് പുനഃസംഘടന പൂർത്തിയാക്കും. ഒക്ടോബർ 31 വരെയുള്ള