വൈവിധ്യവും ജനാധിപത്യവും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യ ലോകത്തിന് ഒരു കേസ് സ്റ്റഡിയാണ്: പ്രധാനമന്ത്രി

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സമാധാന പരിപാലന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ധീരരായ ആളുകളെ അയക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച സംഭാവന നൽകുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ.