വീട്ടുജോലിയുടെ ഭാരം ഭർത്താവും ഭാര്യയും തുല്യമായി വഹിക്കണം: ബോംബെ ഹൈക്കോടതി

സ്ത്രീയും പുരുഷനും ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെന്നും വീട്ടുജോലികളെല്ലാം ഭാര്യ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പിന്തിരിപ്പൻ മനോഭാവത്തെ