കൗതുകമായി തുർക്കിയിൽ ആകാശത്ത് കറങ്ങുന്ന വിചിത്ര മേഘം

അന്താരാഷ്‌ട്ര മാധ്യമമായ ദ ഗാർഡിയൻ റിപ്പോർട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഏതാണ്ട് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള മേഘം, ലെന്റികുലാർ ക്ലൗഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്