ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ടു ;ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കണം; ഉത്തർപ്രദേശിലെ വനിതാ ജഡ്ജിയുടെ കത്തിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇടപെടുന്നു

ന്യായമായ അന്വേഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ അന്വേഷണവിധേയമായി ജഡ്ജിയെ മാറ്റണമെന്ന് താൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കത്തിൽ പറഞ്ഞു. "എനിക്ക് ഇനി ജീവിക്കാൻ