951 കോടി രൂപയ്ക്ക് വനിതാ ഐപിഎൽ മാധ്യമാവകാശം വയാകോം സ്വന്തമാക്കി

ക്രിക്കറ്റിന്റെ ശാക്തീകരണത്തിനുള്ള വലിയതും നിർണായകവുമായ ഒരു ചുവടുവെപ്പാണ്, ഇത് എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കും