നവകേരളം സ്ത്രീപക്ഷമായിരിക്കണം എന്നതാണ് സര്‍ക്കാര്‍ കാഴ്ചപ്പാട്: മുഖ്യമന്ത്രി

2024 സംസ്ഥാന ബജറ്റില്‍ 21.5% ജെന്‍ഡര്‍ ബജറ്റാണ.സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സുരക്ഷിതമായ തൊഴില്‍ ഉറപ്പാക്കുന്നതില്‍ കേരളം മുന്‍പന്തിയിലാണ്.കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍