പെൺകുട്ടികൾക്ക് യോഗ- കരാട്ടെ ട്രെയിനിംഗ് കോഴ്‌സുകൾ ആരംഭിക്കാൻ കർണാടക

അടുത്ത വിദ്യാഭ്യാസ വർഷം മുതൽ പെൺകുട്ടികൾക്കായി യോഗയും സെൽഫ് ഡിഫൻസ് കോഴ്സുകളും ആരംഭിക്കുന്ന കാര്യം മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു.

വസ്ത്രങ്ങൾ ഒന്നും ധരിക്കാതെ പോലും സ്ത്രീകൾ സുന്ദരികളായി കാണപ്പെടും; ബാബാ രാംദേവിന്റെ പരാമർശം വിവാദമാകുന്നു

അമൃത ജിയെപ്പോലെ സൽവാർ സ്യൂട്ടുകളിലും നിങ്ങൾ നന്നായി കാണപ്പെടുന്നു. എന്നെപ്പോലെ ആരെങ്കിലും അത് ധരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അതും നന്നായി തോന്നുന്നു