സംസ്ഥാനത്ത് വൈനിന്റെ വില്‍പ്പന നികുതി കുറച്ചു

തിരുവനന്തപുരം:സംസ്ഥാനത്ത് വൈനിന്റെ വില്‍പ്പന നികുതി കുറച്ചു.112 % മായിരുന്ന വില്‍പ്പന നികുതി ബെവ്ക്കോ 86% ശതമാനമാക്കി.കുറഞ്ഞ വീര്യമുള്ള മദ്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്‍റെ