ഉത്തേജക മരുന്ന് ഉപയോഗം; വിംബിൾഡൺ ഫൈനലിസ്റ്റ് നിക്കോള ബാർത്തുങ്കോവയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു

ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ യഥാക്രമം ട്രനാവ, സ്ലൊവാക്യ, സ്ലോവേനിയയിലെ മാരിബോർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടന്ന ടൂർണ