സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരസ്യം നൽകി ഇടപാടുകാരെ കണ്ടെത്തും; ചെന്നൈയിൽ വൈഫ് സ്വാപിങ് സംഘത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊലീസ്

സോഷ്യൽമീഡിയയിലൂടെ പരസ്യം ചെയ്തായിരുന്നു ഇവർ ഇടപാടുകാരെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്. 13000 മുതൽ 25000 രൂപവരെ സംഘം ഈടാക്കിയിരുന്നതായും