കേരളം ഉൾപ്പെടെ 10 സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധിക ഗോതമ്പ് വിഹിതം നിർത്തലാക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ

നേരത്തെ രാജ്യത്തെ ഗോതമ്പ് കയറ്റുമതി കേന്ദ്ര സർക്കാർ താൽക്കാലികമായി നിരോധിച്ചിരുന്നു. ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ ഗോതമ്പിന്റെ വില കുതിച്ചുയരുന്നത് കണക്കിലെടുത്താണ്