പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മത്സ്യ ഇറക്കുമതി റഷ്യ നിരോധിച്ചു

"സൗഹൃദമല്ലാത്ത" രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന വൈനുകൾക്ക് സർക്കാർ കസ്റ്റംസ് തീരുവ 12.5% ​​ൽ നിന്ന് 20% ആയി ഉയർത്തി. റഷ്യൻ