ഗുസ്തിതാരങ്ങളെ സന്ദ‍‍ർശിക്കാൻ സമര പന്തലിൽ എത്തിയ പി ടി ഉഷയെ തടഞ്ഞു

പന്തലിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോവുന്നതിനിടെ പിടി ഉഷയുടെ വാഹനം വിമുക്തഭടൻ തടഞ്ഞു. സമരം ചെയ്യുന്നവരിലൊരാളായിരുന്നു വിമുക്ത ഭടൻ.

രാഷ്ട്രീയ യജമാനന്മാരുടെ ഉച്ചഭാഷിണിയായ പിടി ഉഷയെയല്ല രാജ്യം ആരാധിക്കുന്നത്: മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു

ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ അഭിമാനബോധത്തെ ഒരു കാലത്ത് ജ്വലിപ്പിച്ച ട്രാക്ക് റാണിയിൽ നിന്നും ഈയൊരു നിലപാടുണ്ടായത് സ്ത്രീസമൂഹത്തിന് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും