ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നയായ നടി ആലിയ ഭട്ടിന്റെ ആസ്തി; സിനിമയ്ക്കപ്പുറമുള്ള കരിയർ; പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ ഇതാ

നടി മാത്രമല്ല വ്യവസായി കൂടിയാണ് ആലിയ ഭട്ട് . വസ്ത്ര കമ്പനിയുടെ മൂല്യം 1000 രൂപ മാത്രമാണ്. 150 കോടി