ക്രിക്കറ്റിന്റെ ദൈവമാണ് വസീം അക്രം; ലോകത്തിലെ എല്ലാ ബാറ്റര്‍മാരും അദ്ദേഹത്തെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു: സഞ്ജയ് ദത്ത്

ക്രിക്കറ്റിന്റെ ദൈവമാണ് വസീം ഭായ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിവേഴ്സ് സ്വിംഗ് കാണുന്നത് തന്നെ ആവേശമാണ്. ലോകത്തിലെ എല്ലാ ബാറ്റര്‍മാരും അദ്ദേഹത്തെ ഭയ