ഉക്രേനിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് സെലൻസ്കിയെ വാണ്ടഡ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി റഷ്യ

രണ്ട് അയൽക്കാർക്കിടയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘട്ടനത്തിലുടനീളം ഉക്രൈൻ തീവ്രവാദ രീതികൾ അവലംബിക്കുന്നുവെന്ന് മോസ്കോ ആവർ