ഊർജ പ്രതിസന്ധിയിൽ വിറകിന് വിലകൂടി; വിറക് വാങ്ങാൻ ഫ്രാൻസ് പൗരന്മാർക്ക് വൗച്ചറുകൾ നൽകുന്നു

തടിയുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന വിലയിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം കുറയ്ക്കാനും വൗച്ചർ പ്രോഗ്രാം സഹായിക്കുമെന്ന് പബ്ലിക് ആക്ഷൻ ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് മന്ത്രി ഗബ്രിയേൽ